Algemene voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de TicketTouch App. Je gaat ermee akkoord op het moment dat je de TicketTouch App downloadt en installeert. Wij brengen voor jouw gebruik van de TicketTouch App geen kosten in rekening. Wel zal het zo zijn dat telecom providers en dergelijke partijen kosten in rekening brengen voor het gebruik van je mobiele telefoon.

2. Media Medics B.V. hierna Media Medics, heeft de TicketTouch App ontwikkeld, is de eigenaar van de rechten het van intellectuele eigendom van de TicketTouch App en is de partij die de TicketTouch App aanbiedt. Media Medics is een Besloten Vennootschap die gevestigd is aan de Kanaalweg 1, 2628 EB in Delft, Nederland. Ons inschrijfnummer in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is 50124498.

3. Om de TicketTouch App te kunnen gebruiken moet je jezelf registreren. De gegevens die je bij de registratie opgeeft moeten kloppen, het e-mailadres moet het adres zijn dat je persoonlijk gebruikt. Het telefoonnummer moet hetzelfde zijn als de telefoon waar de App op staat geïnstalleerd. Als er iets veranderd in deze gegevens moet je dit in de App aanpassen, anders zijn de tickets mogelijk ongeldig.

4. De TicketTouch App stelt je, zodra je bent geregistreerd, in staat om tickets te kopen. Een ticket koop je, doordat je via de TicketTouch App wordt doorgeleid naar een betaaldienstverlener voor het verrichten van de betaling aan de aanbieder van de diensten waar de ticket van jouw aanschaf recht op geeft. Media Medics speelt geen rol bij het aanbieden en uitvoeren van de diensten van de aanbieders.

5. De aanbieders leveren de tickets en de aan de ticket verbonden diensten onder hun eigen voorwaarden. Je kunt die voorwaarden lezen voordat je een ticket koopt. Je kunt Media Medics er niet op aanspreken als blijkt dat de aan een via de TicketTouch App gekocht ticket verbonden dienst niet wordt geleverd door de aanbieder.

6. Je koopt een ticket voor de dienstverlening van de aanbieder van jouw keuze door op ‘akkoord’ te klikken. Zodra je daaropvolgend meteen de betaling afrondt, is de koop afgerond. De koop is onherroepelijk, er geldt geen annuleringsregeling.

7. Wij ontvangen bevestiging van de betaling, hierna ontvang je via de TicketTouch App een ticket waarmee je van de aan het ticket verbonden diensten gebruik kunt maken.

8. Je mag de TicketTouch App alleen gebruiken als je geen wetten, regels of rechten schendt. Je mag je niet voor iemand anders voordoen. Wij mogen onderzoek doen als wij denken dat je je niet aan deze regels houdt. Wij mogen je in dat geval het verdere gebruik van de TicketTouch App weigeren of blokkeren en zullen eventuele schade op jou verhalen. Ook kunnen we van (vermeende) fraude aangifte doen bij de politie.

9. Wij raden je aan altijd de laatste versie van de TicketTouch App te downloaden en een moderne smartphone te gebruiken met een goede verbinding en de laatste update. Als wij aanwijzingen geven is het raadzaam ze op te volgen.

10. Klachten en tips over de TicketTouch App en het gebruik ervan kun je sturen aan Media Medics via het e-mailadres: info@tickettouch.nl

11. TicketTouch gebruikt je registratie en locatiegegevens om het ticket aan te maken. Wij voeren fraudechecks uit en verzamelen en analyseren je gegevens. Jij geeft daarvoor, door het downloaden van de TicketTouch App, je toestemming. Wij houden ons aan onze verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

12. Het beveiligen van je smartphone is je eigen verantwoordelijkheid. Let op: Geef je nooit je inloggegevens voor de TicketTouch App of toegangscode voor toegang tot je smartphone aan anderen. Meld een vermoeden van misbruik via fraude@mediamedics.nl. Wij kunnen pas nadat je ons informeert iets voor je doen om schade te beperken en / of te voorkomen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de schade als gevolg van misbruik van je smartphone en / of de App.

13. Je kunt op elk moment besluiten de TicketTouch App niet langer te gebruiken en je kunt de App op elk gewenst van je smartphone verwijderen.

14. Media Medics behoudt zich het recht voor, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Media Medics er, anders dan voor terugboeking van betalingen voor nog niet gebruikte tickets, aansprakelijk voor kan worden gehouden, te stoppen met het onderhouden en aanbieden van de TicketTouch App.

15. Wij doen ons best om een TicketTouch App van hoge kwaliteit aan te bieden en te onderhouden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de TicketTouch App altijd ononderbroken of foutloos zal werken en ook niet dat de TicketTouch App altijd beschikbaar is of vrij van storingen.

16. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

II.x.1 Omschrijving

M-Tickets zijn elektronische vervoerbewijzen in de vorm van een in-app biljet, die via een mobiele app van een M-Leverancier op een smartphone kunnen worden aangekocht (een zgn. M-Ticket App). Deze M-Tickets zijn aan deze reisvoorwaarden onderworpen.

Reizigers moeten daarvoor eerst de app van een M-Leverancier naar keuze downloaden en een account aanmaken om van de M-diensten van een M-Leverancier te kunnen genieten, die niet aan deze reisvoorwaarden zijn onderworpen. Zij sluiten op die manier een afzonderlijke overeenkomst met de M-Leverancier.

Om een M-Ticket te kunnen bestellen, dient de reiziger een overeenkomst te hebben met zijn telecomoperator om te bellen en mobiel op internet te surfen. Zijn mobiel toestel dient over een simkaart (gsm-nummer) te beschikken.

Indien de reiziger zich op een locatie bevindt waar er geen bereik is om een M-Ticket te bestellen, of over te weinig beltegoed beschikt om dit te doen, kan het feit dat er geen M-Ticket kan worden besteld, niet aan De Lijn of de M-Leverancier verweten worden. De reiziger moet dan een ander type van vervoerbewijs aanschaffen.

II.x.2 Tariefbepaling

De reiziger kan een M-Ticket aankopen van 1,80 € dat hem recht geeft op 60 minuten reistijd.
Bij de prijs van het M-Ticket wordt er geen bedrag geteld voor het leveren van het M-Ticket, wat niet betekent dat de M-Leverancier voor het gebruik van zijn app geen bijkomende kosten kan aanrekenen.

II.x.3 Verkoopkanalen

De betaling van het M-Ticket gebeurt volledig via de M-Leverancier.
Om een geldig M-Ticket aan te kopen moet de reiziger op de knop ‘Betaal 60 minuten’ drukken in de M-Ticket App (eventueel met ingave van een paswoord of pincode, afhankelijk van de gebruikte M-Ticket App)

Een M-Ticket kan worden aangekocht door iedere smartphone gebruiker die een account heeft bij een M-Leverancier, ongeacht of hij rechtstreeks of via zijn werkgever klant is van een binnenlandse of een buitenlandse telecomoperator.

Wanneer de reiziger een M-Ticket heeft besteld, ontvangt de reiziger een vervoerbewijs van De Lijn met de volgende informatie:

  • de veiligheidscode waardoor het M-Ticket identificeerbaar is;
  • de tijdslimiet van het M-Ticket;
  • de prijs van het M-Ticket.

Wanneer omwille van technische redenen, geen M-Ticket aan de reiziger kan worden bezorgd, zal de aanvragende reiziger hiervan op de hoogte worden gebracht door de M-Leverancier via een foutmelding per in-app-bericht. Deze foutmelding is geen geldig vervoerbewijs.

De Lijn kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer een reiziger er, om welke reden dan ook, niet in slaagt een M-Ticket aan te kopen. In voorkomend geval zal de reiziger via een ander verkoopkanaal een geldig vervoerbewijs moeten aankopen.

De M-Ticketreiziger moet zich uit eigen beweging vóór het begin van de reis een M-Ticket aanschaffen. Dit impliceert dat de reiziger zijn M-Ticket moet ontvangen hebben vooraleer hij op het voertuig plaatsneemt.

II.x.4 Ontwaarding

De reiziger moet zijn M-Ticket niet ontwaarden. Hij moet het M-Ticket wel tonen aan de chauffeur bij opstap.

II.x.5 Geldigheid

M-Tickets zijn geldig op de diensten van het geregeld vervoer van De Lijn, met dien verstande dat M-Tickets niet kunnen worden gebruikt op de Limburgse snellijnen.

Per M-Ticket dat door een reiziger wordt aangevraagd, ontvangt de reiziger één in-app biljet, op voorwaarde dat de aanvragende reiziger over een account bij een M-Leverancier beschikt.

De ontvangst van een M-Ticket geeft recht op een reistijd van 60 minuten. Vóór het verstrijken hiervan mag de reiziger vrij reizen en overstappen. Duurt de reis langer dan moet hij een nieuw M-Ticket/vervoerbewijs kopen. Het is niet toegestaan de rit uit te rijden indien de tijdslimiet verstreken is, tenzij in uitzonderlijke gevallen die te wijten zijn aan De Lijn of de M-Leverancier waardoor de reiziger geen gebruik zou hebben kunnen maken van zijn M-Ticket.

De maximale geldigheidsduur van het vervoerbewijs wordt weergegeven in het ontvangen M- Ticket en bedraagt 60 minuten.

Een M-Ticket is steeds, voor controledoeleinden, gekoppeld aan de account van de reiziger bij een M-Leverancier en aan zijn gsm-nummer. De SIM-kaart mag derhalve niet worden vervangen tijdens de geldigheidsduur van een M-Ticket.

Meerdere personen die samen reizen, kunnen via eenzelfde smartphone meerdere M-Tickets aankopen. Voor iedere reiziger moet een afzonderlijk M-Ticket worden besteld. Als meerdere 2 personen samen reizen met meerdere geldige M-Tickets (één M-Ticket per reiziger) die op één en dezelfde smartphone worden bewaard, dan moeten deze personen de volledige reis samen blijven. Als in dit geval toch één van deze personen zijn reis zou onderbreken, dan moeten de overige reizigers de smartphone gedurende de rest van de reis bij zich houden.

Het is de reiziger niet toegestaan om:

  • een ontvangen M-Ticket, waarvan de tijdslimiet nog niet verstreken is, door te geven door het overhandigen van de smartphone aan een andere gebruiker;
  • een M-Ticket door te zenden naar een andere gebruiker.

Dit wordt als een vorm van fraude beschouwd.

II.x.6 Overstappen

Tijdens de geldigheidsduur van het M-Ticket kan de reiziger onbeperkt overstappen.
De reiziger moet zijn M-Ticket bij elke opstap spontaan en op duidelijke wijze tonen aan de chauffeur. Indien het M-Ticket niet volledig zichtbaar is op het scherm van de smartphone, kan de chauffeur de reiziger vragen om het M-Ticket, alsook het afzendnummer volledig zichtbaar te maken.

II.x.7 Terugbetaling

De prijs van het M-Ticket wordt in principe onder geen enkel beding terugbetaald, tenzij in uitzonderlijke gevallen die te wijten zijn aan De Lijn of de M-Leverancier waardoor de reiziger geen gebruik zou hebben kunnen maken van zijn M-Ticket.

II.x.8 Herroepingsrecht

De reiziger beschikt niet over het recht om aan de aankoop van het M-Ticket te verzaken.

II.x.9 Verwerking persoonsgegevens

De bestelling door een reiziger van M-Tickets zal aanleiding geven tot de verwerking van persoonsgegevens van die reiziger. De Lijn is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens wat betreft de levering van het M-Ticket en de controle ervan. Voor alle overige verwerkingen is de M-Leverancier de verantwoordelijke voor de verwerking. De verwerking zal geschieden overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens van de M-Ticketreiziger heeft als doel en is noodzakelijk voor het verlenen van de M-Ticketingdienst en het leveren van M-Tickets aan reizigers in de M-Ticket App.

3 Door het in-app bestellen van M-Tickets, verleent de reiziger op ondubbelzinnige wijze zijn toestemming tot de verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig de wet van 8 december 1992.
De Lijn evenals alle personen waarop De Lijn een beroep doet in het kader van haar dienstverlening en die voor haar rekening persoonsgegevens verwerken, hebben toegang tot de gegevens van de M-Ticketreiziger, met als enig doel het ter beschikking stellen van M-Tickets via M-Ticket Apps. De Lijn geeft in geen geval de persoonsgegevens van de M-Ticketreiziger aan derden door.
De reiziger beschikt over een recht tot toegang en verbetering van zijn persoonsgegevens en moet zich in dat kader tot de Helpdesk richten overeenkomstig volgend artikel II.x.10.

II.x.10 Klantendienst

Voor meer informatie rond M-Ticketing kan de reiziger terecht op de website van De Lijn (www.delijn.be)

II.x.11 Bijzondere controleprocedure inzake M-Tickets

De reiziger die gebruik maakt van een M-Ticket moet te allen tijde zijn M-Ticket, alsook het tijdstip van ontvangst van het M-Ticket op een duidelijke en leesbare manier aan de controleur tonen. Indien het M-Ticket niet volledig zichtbaar is op het scherm van de smartphone, kan de controleur de reiziger vragen om het M-Ticket, alsook het afzendnummer volledig zichtbaar te maken.

Bij elke controle moet de M-Ticketreiziger een geldig M-Ticket kunnen voorleggen. De M- Ticketreiziger is verantwoordelijk voor het tonen van een geldig M-Ticket bij de controle. De Lijn kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer een reiziger er niet in slaagt een geldig M- Ticket van 1,80 €voor te leggen, tenzij in uitzonderlijke gevallen die te wijten zijn aan De Lijn of de M-Leverancier waardoor de reiziger geen gebruik zou hebben kunnen maken van zijn M-Ticket.

De controleur is gemachtigd om bij het controleren van M-Tickets het gsm-nummer van de M- Ticketreiziger te vragen. De controleur kan dit gsm-nummer doorgeven aan de Helpdesk per telefoon of sms-bericht, waarna de Helpdesk aan de hand van dit gsm-nummer de aankoop van een M-Ticket kan nagaan. Op verzoek van de controleur kan de klantendienst een controlebericht verzenden naar het gsm-nummer zoals door de reiziger verstrekt ter controle van de aankoop van een M-Ticket.

De controleur is gerechtigd om administratieve geldboetes of toezichts- en administratiekosten op te leggen aan de M-Ticketreiziger zonder geldig M-Ticket.

Info over de organisatie

TicketTouch is een dienst van van MediaMedics BV, gevestigd aan de Kanaalweg 1, 2628 EB te Delft (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50124498.

MediaMedics BV heeft een vergunning bij De Nederlandsche Bank als betaaldienstverlener en voert deze betaaldiensten uit onder de naam Online Betaalplatform.

Gelden die door Online Betaalplatform worden verwerkt, worden beheerdt door de Stichting derdengelden Online Betalen.

Contact

Voor vragen over de geldigheid van je ticket en de vervoersdiensten van De Lijn verwijzen wij je naar www.delijn.be

Voor vragen over je betaling via PayPal verwijzen we je naar www.paypal.be

Voor vragen over het gebruik van de TicketTouch app kun je terecht op onze supportpagina.

Support

Heb je vragen en/of klachten over de vervoersdiensten van De Lijn? www.delijn.be

Heb je vragen en/of klachten over de betaling via PayPal? www.paypal.be

Heb je vragen en/of klachten over de TicketTouch app? Vul het formulier hieronder in.
Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen op je bericht te reageren.

* Deze velden zijn verplicht.